Проект

Проект

Едно от често срещаните предизвикателства, които се срещат в трансграничния регион, е липсата на междурегионална стратегия за мониторинг и подобряване на качеството на водата. Въпреки че в Гърция процедурите за управление на водите са коригирани и засилени чрез използването на иновативни технологии, в България проблемът с неефективните водоснабдителни мрежи и мониторинг е очевиден, както е посочено в Стратегическата оценка на околната среда и предотвратяване на риска по структурните и кохезионния фондове 2007- 2013. За да се отговори на това предизвикателство, трябва да се предприемат съвместни усилия от гръцки и български заинтересовани страни за обмен на ноу-хау, разработване на общи инструменти и политики. Водещ бенефициент – Община Ореокастро (Бенефициента по проекта 1 – БП1) отдавна е доказала интереса си към темата и предприема инициативи, какъвто е случая на проект CIVILWATER. Следователно, стимулът на БП1 е да прехвърли съществуващото ноу-хау на община Димитровград, като същевременно увеличава собствения си капацитет за справяне с проблемите с качеството на питейната вода в района. Според анализа на програмата, замърсяването на водата е обща заплаха за гръцката и българската страна, като има увеличен дял на субекти, които не отговарят на добрите екологични статути (ДЕС/GES) и случаи с неизвестно химическо състояние в Гърция. Ниското ниво на ДЕС се дължи на различни причини, които включват промишлено замърсяване, замърсяване от селскостопански дейности и неадекватно управление на водите. По-конкретно, концентрацията на сероводород / H2S (> 0), желязо / Fe (764,3 mg/l) и манган / Mn (86,2 mg/l) във водната мрежа на Антуполи, Ореокастро е по-високо от допустимите нива (H2S = 0, Fe <0,2 mg/l и Mn <50 mg/l), установени от гръцкото законодателство (KYA Υ2 / 2600/2001). В Димитровград количеството произведена вода от всички източници е 6 162 498 м3 през 2014 г., канализирано в 19 зони. За много от селищата, които се снабдяват с вода от река Марица, се наблюдават необичайни нива на манган и неговите оксиди. Като цяло в България (от 2012 г.) броят на пробите, които не отговарят на нормите за механични, химични и радиологични параметри, са 94% от общите мерки и 96,6% за микробиологичните параметри. Освен това по-голямата част от водопроводната мрежа е изградена от азбестоциментови тръби, което води до влошаване на качеството на питейната вода, докато в отдалечени райони с малки популации, където питейната вода произхожда главно от местни сондажи, възникват някои проблеми, свързани с качеството на питейната вода, като много други може да останат неидентифицирани, тъй като качеството на питейната вода в тези райони не се следи ефективно. Проектът е от съществено значение и за двамата партньори по проекта, за да бъдат те в съответствие на Рамковата директива за водите 2000/60 по отношение на защитата на качеството на водата и разработването на общ подход за държавите членки. Проектът има две основни целеви групи: първата се отнася до местните общности на Ореокастро и Димитровград, които ще се радват на безопасна и дезинфекцирана питейна вода и ще бъдат защитени от опасности за здравето, които възникват от неподходяща, нискокачествена вода; вторият се отнася до бенефициентите (и техните водни предприятия, които ще експлоатират системите след края на проекта), които ще бъдат оборудвани с иновативни системи или за канализация на водата (Ореокастро) или за ранно предупреждение в случаите на замърсяване на водата (Димитровград). Освен това структурите, отговорни за водите и политиците в трансграничния регион ще получат достъп до онлайн база данни за мониторинг на качеството на водата, която ще работи като система за подкрепа на решения за по-нататъшни инвестиции и интервенции, както и политики. Въпреки че проектът е съсредоточен върху двете територии на изпълнение, неговият обхват надхвърля и придобива трансграничен характер чрез действия, които насърчават създаването на обединена система за подпомагане вземането на решения, разработване на ноу-хау и започване на обществена дискусия между съответните заинтересовани страни в трансграничния регион. Проектът прилага предложения (по Програмата) подход за насърчаване на иновативни технологии в сектора на управление на водите и особено в зоните на промишлени (Ореокастро) и селскостопански (Димитровград) замърсявания. Доколкото е известно на бенефициентите по проекта, това е първият проект, който се фокусира върху качеството на питейната вода в градските и полуградските райони с намерение не само да подобри местните условия, но и да инициира междурегионална обществена дискусия по въпроса, като предостави необходимите инструменти за сътрудничество между различни органи.

Основната цел на проекта „Aqua-lity“ е да подобри качеството на питейната вода и да намали опасностите за здравето.

Това ще бъде постигнато с внедряването на иновативна система за ранно предупреждение за замърсяване на водата и пречиствателна система. Следователно проектът ще допринесе значително за приоритетите, определени от програмата, тъй като ще „насърчава иновативни технологии за подобряване на опазването на околната среда и ефективността на ресурсите в сектора на отпадъците, водния сектор, опазването на почвата и т.н.“. Признато е, че основният източник на замърсяване на водата в Гърция е селското стопанство, докато в България основните източници на замърсяване на водата са промишлеността и градските отпадни води. Поради тази причина бенефициентите по проекта са включили проучване, което ще идентифицира и регистрира зони на въздействие върху околната среда, като например промишлени или животински източници (георефериране на зони), за да се проучи степента на тяхното въздействие върху качеството на водата и да се направят предложения за интервенции, които трябва да се предприемат, за да се ограничи това въздействие. Останалите предложени дейности също допринасят за Специфична цел 6 – „Подобряване на управлението на водите“, като предоставят на бенефициентите необходимите инструменти за осигуряване на висококачествена питейна вода на жителите им, подобряват капацитета им за справяне по директен и икномичен с инциденти със замърсяване на водите, за спазване Директива 2000/60/ЕО и з проектиранеп на добре насочени стратегии в областта на качеството на питейната вода. Не на последно място, проектът се основава на двата стълба на програмата: обмен на ноу-хау и добри практики между бенефициентите и прилагането на инициативи, които насърчават и улесняват по-нататъшното сътрудничество между заинтересованите страни в трансграничното пространство.

Основни очаквани резултати от изпълнението на проекта:
Проектът ще има значителни резултати както за жителите в рйона на изпълнението му, така и за бенефициентите и органите за управление на водите в цялата тнарсгранична зона. Най-напред качеството на питейната вода в Ореокастро ще бъде подобрено драстично и ще бъде подходяща за консумация от хората. Очаква се това да има по-широко социално въздействие, тъй като ще допринесе за подобряване на здравния статус и жизнения стандарт в района (Научни проучвания са доказали, че има положителна връзка между здравния статус и икономическото развитие). Освен това системата за ранно предупреждение ще подпомогне бенефициента на проекта 2 – Община Димитровград (БП2) при спазване на Рамковата директива за водата 2000/60 (чрез адресиране на замърсяването от градските отпадни води и от селското стопанство) и ще предпази гражданите от излагане на опасности за здравето, свързани с консумацията на замърсена вода. От икономическа гледна точка, БП2 ще постигне намаляване на експлоатационните и управленските разходи за управление на питейната вода поради ранна идентификация и/или предотвратяване на потенциални аварии. Освен това, намаляването на хигиенните проблеми, свързани с водата, ще доведе до допълнителни икономически ползи вследствие на подобрените здравни условия и по този начин намаляване на публичните разходи за предоставяне на здравни услуги. Що се отнася до бенефициентите и органите за управление на водите, проектът им предоставя възможност да придобият значителни знания в прилагането на иновативни технологии за наблюдение и подобряване на качеството на питейната вода. Освен това разработването на инструменти за подпомагане и улесняване на мониторинга на водата може да бъде първата стъпка към съвместна политика за справяне с общи предизвикателства. Не на последно място, действията за информация и публичност ще повишат обществената осведоменост по въпросите на опазването на водите, важността на пречистването на водата и приноса на средствата на ЕС в регионалното развитие.

Основните резултати от проекта са разделени на 4 тематични категории (WP-РП работни пакети), всяка от които има отличителна цел.

В РП1, бенефициентите по проекта ще изготвят редовни доклади за напредъка (на шестмесечна база) в съответствие с Ръководството за изпълнение на проекта, както и три срещи по проекта. Тези резултати ще гарантират ефективното управление на проекта и неговото изпълнение според графика на дейностите. В РП2 резултатите имат за цел разпространение на резултатите от проекта и повишаване на осведомеността в местните общности и включват: стратегически план за комуникация, уебсайт (разработен според WCAG (Насоки за достъпност на уеб съдържанието) 2.0 за хора с увреждания), рекламни материали (4000 листовки, 3000 брошури, 8 банера, 150 плаката и 500 папки), 5 съобщения за пресата в местните медии и международна заключителна конференция в Солун. РП3 е фокусирана върху разработването на системи за мониторинг и подобряване на питейната вода и включва снабдяване на система за преработка и канализация на водата (с всички съответни работи, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде напълно функционална), разработването на две проучвания върху зони на въздействие върху околната среда, доставка и монтаж на оборудване за пилотните дейности и самите пилотни дейнсти на двамата бенефициенти. Накрая, резултатите от РП4 имат тройна цел: i) оценка на пилотните дейности чрез тестови извадки, които ще доведат до 2 доклада за оценка, ii) разпространение на ноу-хау чрез разработване на екологичен наръчник с примери за най-добри практики и семинар за крайните потребители на системата за ранно предупреждение (30 участници) и iii) разработване на интегриран инструмент за мониторинг на водата в трансграничната област, който ще работи като система за подпомагане на решенията. Дейностите в рамките на проекта „Aqua-lity“ ще се осъществяват съвместно от всички бенефициенти чрез паралелни и интегрирани дейности, които са разделени на 4 добре структурирани тематични работни пакета, всеки от които се отнася до интегрирана и пълна група от дейности.