Εταίρος 2 – Δήμος Dimitrovgrad

Εταίρος 2 – Δήμος Dimitrovgrad

                   

•Παραδοτέο 1.2.1 Προετοιμασία δραστηριοτήτων
•Παραδοτέο 1.2.2 Διαχείριση και συντονισμός του έργου και πρωτοβάθμιος έλεγχος
•Παραδοτέο 1.2.3 Συνεδριάσεις έργου Δείτε PDF
•Παραδοτέο 2.2.1 Σχέδιο επικοινωνίας
•Παραδοτέο 2.2.2 Σύσκεψη
•Παραδοτέο 2.2.3 Υλικό δημοσιότητας Δείτε PDF
•Παραδοτέο 2.2.4 Δελτία τύπου Δείτε PDF
•Παραδοτέο 2.2.5 Ιστοσελίδα του έργου
•Παραδοτέο 3.2.1 προκαταρκτική μελέτη με τα σημεία περιβαλλοντικής πίεσης Δείτε PDF
•Παραδοτέο 3.2.2 Εξοπλισμός και μελέτη ανάλυσης εργασιών Δείτε PDF
•Παραδοτέο 3.2.3 Αγορά εξοπλισμού Δείτε PDF
•Παραδοτέο 3.2.4 Πιλοτική λειτουργία¨C11C Δείτε PDF Δείτε PDF Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.1 Μελέτη αξιολόγησης¨C12C Δείτε PDF Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.2 Οδηγός εξάσκησης για την βελτιστοποίηση διαχείρισης του πόσιμου νερού ¨C13C Δείτε PDF Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.3 Σεμινάρια εκπαίδευσης Δείτε PDF