Εταίρος 2 – Δήμος Dimitrovgrad

Εταίρος 2 – Δήμος Dimitrovgrad

                   

•Παραδοτέο 1.2.1 Προετοιμασία δραστηριοτήτων
•Παραδοτέο 1.2.2 Διαχείριση και συντονισμός του έργου και πρωτοβάθμιος έλεγχος
•Παραδοτέο 1.2.3 Συνεδριάσεις έργου
•Παραδοτέο 2.2.1 Σχέδιο επικοινωνίας
•Παραδοτέο 2.2.2 Σύσκεψη
•Παραδοτέο 2.2.3 Υλικό δημοσιότητας
•Παραδοτέο 2.2.4 Δελτία τύπου
•Παραδοτέο 2.2.5 Ιστοσελίδα του έργου
•Παραδοτέο 3.2.1 προκαταρκτική μελέτη με τα σημεία περιβαλλοντικής πίεσης Δείτε PDF
•Παραδοτέο 3.2.2 Εξοπλισμός και μελέτη ανάλυσης εργασιών Δείτε PDF
•Παραδοτέο 3.2.3 Αγορά εξοπλισμού
•Παραδοτέο 3.2.4 Πιλοτική λειτουργία¨C11C Δείτε PDF Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.1 Μελέτη αξιολόγησης¨C12C Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.2 Οδηγός εξάσκησης για την βελτιστοποίηση διαχείρισης του πόσιμου νερού ¨C13C Δείτε PDF
•Παραδοτέο 4.2.3 Σεμινάρια εκπαίδευσης