ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ

Παρόλο που στην Ελλάδα οι διαδικασίες διαχείρισης των υδάτων έχουν προσαρμοστεί και ενισχυθεί από τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, στη Βουλγαρία το πρόβλημα της αναποτελεσματικότητας δικτύων ύδρευσης και ελέγχου είναι εμφανές όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Αξιολόγηση για το Περιβάλλον και την Πρόληψη των Κινδύνων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 2014-2020. Με σκοπό την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, πρέπει να υπάρξει μία κοινή προσπάθεια από Έλληνες και Βούλγαρους φορείς ενδιαφέροντος μεσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας, ανάπτυξης κοινών εργαλείων και πολιτικών. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει εδώ και καιρό αποδείξει το ενδιαφέρον του για το θέμα και έχει αναλάβει πρωτοβουλίες όπως στην περίπτωση υλοποίησης του έργου «CIVILWATER» που συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα Βουλγαρία 2007 – 2013. Ως εκ τούτου, το κίνητρο του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι να μεταφέρει την υπάρχουσα τεχνογνωσία στον Δήμο Δημήτροβγκραντ ενώ παράλληλα να βελτιώσει τη δική του ικανότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων ποιότητας του πόσιμου νερού στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανάλυση του Προγράμματος, η μόλυνση των υδάτων είναι κοινή απειλή για τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, αφού υπάρχει αυξημένο ποσοστό διαβαθμισμένων οργανισμών που δεν πληρούν τα Κριτήρια Οικολογικών Αγαθών (GES) και περιπτώσεις άγνωστης χημικής κατάστασης στην Ελλάδα. Τα χαμηλά επίπεδα Κριτηρίων Οικολογικών Αγαθών οφείλονται σε διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανικής ρύπανσης, της ρύπανσης από αγροτικές εργασίες και την ελλιπή διαχείριση των υδάτων. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση υδροθείου / H2S (> 0), σιδήρου / Fe (764,3 mg / l) και μαγγανίου / Mn (86,2 mg / l) στο δίκτυο ύδρευσης της Ανθούπολης, Ωραιοκάστρου είναι υψηλότερη από τα αποδεκτά επίπεδα (H2S=0, Fe<0,2mg/l and Mn<50mg/l) όπως έχουν οριστεί στην Ελληνική νομοθεσίας (ΚΥΑ Υ2/2600/2001). Στο Δημήτροβγκραντ, η ποσότητα νερού που παράχθηκε από όλες τις πηγές ήταν 6.162.498 m3 το 2014, που διοχετεύθηκαν από 19 ζώνες. Για πολλούς οικισμούς που τροφοδοτούνται με νερό από τον ποταμό Έβρο, παρατηρούνται ασυνήθιστα επίπεδα μαγγανίου και των οξειδίων του. Γενικά στη Βουλγαρία (από το 2012) ο αριθμός των δειγμάτων που δεν αντιστοιχούν στους κανόνες για τις μηχανικές / χημικές / ακτινολογικές παραμέτρους είναι 94% των συνολικών μέτρων και 96,6% για τις μικροβιολογικές παραμέτρους.

Επιπλέον, τα περισσότερα δίκτυα ύδρευσης είναι κατασκευασμένα από σωλήνες αμιαντοτσιμέντου, οδηγώντας στην επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων ύδρευσης, ενώ σε απομακρυσμένες περιοχές με μικρό πληθυσμό όπου το πόσιμο νερό προέρχεται κυρίως από τοπικές γεωτρήσεις, προκύπτουν διάφορα προβλήματα σχετικά με την ποιότητά του, ενώ πολλά άλλα δεν έχουν εντοπιστεί, αφού δεν υπάρχει αποδοτικός έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού σε αυτές τις περιοχές. Ακόμα, το έργο είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο εταίρους ώστε να συμμορφωθούν με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD) 2000/60 σχετικά με την προστασία της ποιότητας των υδάτων και την ανάπτυξη μίας κοινής προσέγγισης για τα κράτη μέλη.

Το έργο έχει δύο κύριους πληθυσμούς στόχους: ο πρώτος αναφέρεται στις τοπικές κοινότητες του Ωραιοκάστρου και του Δημήτροβγκραντ οι οποία θα απολαμβάνουν ασφαλές και αποστειρωμένο πόσιμο νερό και θα προστατεύονται από τους κινδύνους υγείας που προκύπτουν από ακατάλληλο, χαμηλής ποιότητας νερό. Ο δεύτερος πληθυσμός στόχος αναφέρεται στους εταίρους (και τις υδάτινες επενδύσεις τους που θα λειτουργούν τα συστήματα μετά το πέρας του έργου) οι οποίοι θα εξοπλιστούν με καινοτόμα συστήματα είτε να αποστείρωση του νερού (Ωραιόκαστρο) είτε για ειδοποίηση σε περίπτωση μόλυνσης των υδάτων (Δημήτροβγκραντ). Επιπλέον, οι φορείς υδάτων και οι φορείς χάραξης πολιτικής της διασυνοριακής περιοχής θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων ελέγχου της ποιότητας των υδάτων, η οποία θα λειτουργεί ως σύστημα στήριξης αποφάσεων για περαιτέρω επενδύσεις και μεσολαβήσεις όπως και πολιτικές. Παρόλο που το έργο εστιάζει στις δύο περιοχές υλοποίησης, το πεδίο εφαρμογής τις ξεπερνά και αποκτά διασυνοριακό χαρακτήρα μέσα από δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος αποφάσεων, την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την έναρξη συζητήσεων ανάμεσα σε σχετικούς φορείς ενδιαφέροντος στη διασυνοριακή περιοχή.

 Το έργο εφαρμόζει την προτεινόμενη από το Πρόγραμμα προσέγγιση προώθησης καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων και ειδικότερα στη βιομηχανική (Ωραιόκαστρο) και την αγροτική (Δημήτροβγκραντ) περιοχή μόλυνσης. Για την καλύτερη γνώση των εταίρων, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα έργο εστιάζει στην ποιότητα του πόσιμου νερού σε αστικές και ημιυπαίθριες περιοχές με σκοπό όχι μόνο να βελτιωθούν οι τοπικές συνθήκες αλλά και να ξεκινήσει μία διαπεριφερειακή δημόσια συζήτηση σχετικά με το θέμα, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων.

Στόχοι του έργου:

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να ενισχύσει την ποιότητα του πόσιμου νερού και να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία. Αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος που θα συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του ποσιμου νερού. Συνεπώς, το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στις προτεραιότητες που έθεσε το Πρόγραμμα αφού θα «προωθήσει καινοτόμες τεχνολογίες για τη βελτίωση της προστασίας τους περιβάλλοντος και της αποδοτικότητας των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, τον τομέα των υδάτων, της προστασίας του εδάφους κλπ.». Είναι γνωστό ότι η κύρια πηγή μόλυνσης των υδάτων στην Ελλάδα είναι η γεωργία, ενώ στη Βουλγαρία είναι η βιομηχανία και τα αστικά απόβλητα. Για το λόγο αυτό οι εταίροι έχουν συμπεριλάβει μία μελέτη στην οποία θα εντοπίζονται και θα καταγράφονται τα σημεία περιβαλλοντικής πίεσης όπως βιομηχανικές και κτηνοτροφικές μονάδες (γεωαναφορά στα σημεία) με σκοπό να διερευνηθεί η έκτασης της επίδρασής τους στην ποιότητα του νερού και την διαμόρφωση προτάσεων πάνω στις επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να περιοριστεί η επίδρασή τους.Επίσης, οι υπόλοιπες προτεινόμενες δράσεις θα συνεισφέρουν στον ειδικό στόχο 6 «ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων» δίνοντας στους εταίρους τα απαραίτητα εργαλεία για την παροχή πόσιμου νερού υψηλότερης ποιότητας στους πολίτες, θα βελτιώσουν την ικανότητα αντιμετώπισης περιστατικών μόλυνσης των υδάτων με άμεσο και οικονομικό τρόπο, θα συμμορφώνονται στην Διάταξη 2000/60/EC και θα χαράξουν καλά στοχοποιημένες στρατηγικές στον τομέα της ποιότητας του πόσιμου νερού.Τέλος, το έργο είναι βασισμένο στους δύο πυλώνες του Προγράμματος: την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, και την υλοποίηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν και διευκολύνουν την περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στους φορείς ενδιαφέροντος στη διασυνοριακή περιοχή.

Αναμενόμενες εκροές:

Οι κύριες εκροές του έργου είναι χωρισμένες σε 4 θεματικές κατηγορίες (Πακέτα Εργασίας ΠΕ), καθένα από τα οποία έχει ένα ξεχωριστό στόχο.Στο Πακέτο Εργασίας 1, οι εταίροι θα συντάσσουν τακτικές αναφορές προόδου, σε εξαμηνιαία βάση, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Έργου καθώς θα πραγματοποιήσουν και τρεις συναντήσεις έργου (project meetings). Οι εκροές αυτές θα διασφαλίσουν την αποδοτική διαχείριση του έργου και την υλοποίησή του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων.Στο Πακέτο Εργασίας 2, οι εκροές στοχεύουν στην διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και την ενημέρωση των τοπικών κοινοτήτων και περιλαμβάνουν: ένα στρατηγικό επικοινωνιακό σχέδιο, μία ιστοσελίδα (σύμφωνα με το WCAG 2.0 για ΑμΕΑ), υλικό δημοσιότητας (2000 φυλλάδια, 1000 μπροσούρες, 4 banners, 50 αφίσες) και 5 δελτία τύπου σε τοπικά δίκτυα και ένα Διεθνές συνέδριο κλεισίματος στη Θεσσαλονίκη.Το Πακέτο Εργασίας 3 επικεντρώνεται στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου και βελτίωσης του πόσιμου νερού και περιλαμβάνει την παροχή ενός συστήματος επεξεργασίας νερού και αποχέτευσης (με όλες τις σχετικές απαραίτητες εργασίες για την λειτουργία του), την διεξαγωγή δύο μελετών σε σημεία περιβαλλοντικής πίεσης, την παροχή και εγκατάσταση εξοπλισμού για την πιλοτική δράση, και τις πιλοτικές δράσεις για τους δύο εταίρους.Τέλος, οι εκροές του Πακέτου Εργασίας 4 έχουν τριπλό στόχο: 1)την αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων μέσω δειγματικών τεστ τα οποία θα καταλήγουν σε 2 αναφορές αξιολόγησης, 2) μια έκθεση σημείων περιβαλλοντικής πίεσης και 3) την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ελέγχου των υδάτων στη διασυνοριακή περιοχή, το οποίο θα λειτουργεί ως σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το έργο θα έχει σημαντικά αποτελέσματα για τους κατοίκους και των δύο περιοχών υλοποίησης καθώς και για τους εταίρους και τους φορείς διαχείρισης υδάτων όλης της διασυνοριακής περιοχής. Αρχικά, θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα πόσιμου νερού του Ωραιοκάστρου και θα είναι κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό αναμένεται να έχει ευρύτερη κοινωνική επίδραση αφού θα συνεισφέρει στη βελτίωση της κατάστασης υγείας και των συνθηκών ζωής στην περιοχή (επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην κατάσταση υγείας και την οικονομική ανάπτυξη). Επιπροσθέτως, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης θα βοηθήσει τον ΡΒ2 στη συμμόρφωσή του με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60 (αντιμετωπίζοντας τη μόλυνση από τα αστικά υδάτινα απόβλητα και την γεωργία) και θα προστατεύσει τους πολίτες από ενδεχόμενους κινδύνους υγείας λόγω κατανάλωσης μολυσμένου νερού. Από οικονομική άποψη, ο ΡΒ2 θα καταφέρει να μειώσει τα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της διαχείρισης του πόσιμου νερού χάρη στην αναγνώριση ή/και την αποφυγή δυνητικών ατυχημάτων.Επιπλέον, η μείωση των σχετικών με την υγεία προβλημάτων θα οδηγήσει σε περαιτέρω οικονομικά οφέλη χάρη στις βελτιωμένες συνθήκες υγείας και κατά συνέπεια στη μείωση των δημοσίων δαπανών για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Όσον αφορά τους εταίρους και τους φορείς διαχείρισης υδάτων, το έργο θα τους προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσουν σημαντική τεχνογνωσία στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού. Ακόμα, η ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη και την ανάπτυξη ελέγχου των υδάτων θα μπορούσε να είναι το πρώτο βήμα μίας κοινής πολιτικής για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Τέλος, οι δράσεις δημοσιότητας θα ενισχύσουν την ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα διατήρησης των υδάτων, την σημασία της υγιεινής των υδάτων και την συνεισφορά των πόρων της ΕΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη.